• 8. Geheimhouding:

  De praktijk en medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van alle al dan niet vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de praktijk verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 • 9. Beschadiging & Diefstal:

  Skincare-Aurora heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Skincare-Aurora meldt diefstal altijd bij de politie. De praktijk beschikt over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

 • 10. Behoorlijk gedrag:

  De cliënt behoort zich in de hoeve behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Skincare-Aurora het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen. Onze praktijk is rookvrij.

 • 11. Abonnementen:

  Zijn persoonsgebonden en alleen na volledige betaling bij aanvang van de kuur 1 jaar geldig. Wordt het abonnement later betaald dan de behandeling gestart is, dan vervalt het recht op korting of gratis behandeling en dient de normale prijs betaald te worden.

   

  12. Overmacht:

  In geval van overmacht is Skincare-Aurora niet gehouden haar verplichtingen jegens de cliënt na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

   

  13. Veranderingen in ons privacy beleid:

  Veranderingen, van welke aard dan ook, in onze Privacy Policy zullen op onze website openbaar worden gemaakt of per e-mail worden verzonden.

voorwaarden &  privacy beleid.

 • 1. Algemeen

  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Skincare-Aurora en een cliënt waarop de praktijk deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 • 2. Uw afspraak/ annuleringsvoorwaarden:

  Wanneer uw afspraak door ons bevestigd is, telefonisch, mondeling of per mail, is deze definitief en hebben wij tijd voor u gereserveerd. Afspraken die niet 24 uur van tevoren zijn afgemeld worden in rekening gebracht, ongeacht de reden.

   

  Uitzondering hierop zijn de wellness arrangementen, hiervoor geldt een annuleringstermijn van maximaal een week van tevoren. Annulering binnen een week tot twee dagen voor de behandelingsdatum wordt 50% van alle kosten doorberekend. Annulering binnen 48 uur/2dagen voor de behandelingsdatum 100%

   

  U kunt ons het liefste een week maar minimaal een dag (24 uur) van tevoren een annulering doorgeven. Dit kan 24 uur per dag via mail of telefoon/voicemail. Dan wordt uw afspraak verzet naar een later tijdstip. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

   

  Wanneer een afspraak op het laatste moment (binnen 24 uur voor de afspraak) wordt afgezegd zijn wij genoodzaakt de behandelingskosten in rekening te brengen. Ongeacht wat de reden is. Op dat moment is er exclusief ruimte voor u gereserveerd: er staat iemand voor u klaar, die speciaal voor u aanwezig is en haar uren aan u beschikbaar heeft gesteld. Dit brengt kosten met zich mee. Het is voor ons onmogelijk als bedrijf om zonder deze annuleringsvoorwaarden bedrijfsmatig goed te functioneren. Bij regelmatig terugkerende vergeten afspraken zullen de behandelingen stoppen in onze praktijk. Onze dank voor uw begrip en medewerking.

   

  ►Niet verschijnen zonder berichtgeving ongeacht de tijdsduur voorafgaand aan de behandeling: 100%

  ►Niet verschijnen met berichtgeving binnen 24 uur: 75%

  ►Bij abonnementen en kadobonnen wordt de prijs van 1 behandeling doorberekend.

  ►Bij het niet voldoen van facturen wordt een incassoburo ingeschakeld.

 • 3. Links:

  De site van Skincare-Aurora kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Skincare-Aurora geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk.

 • 4. Toepasselijk recht en bevoegde rechter:

  Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 • 5. Uw Rechten:

  U kunt altijd aan Skincare-Aurora vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een email sturen. Indien u het ontvangen van informatie niet meer op prijs stelt, dan kunt u Skincare-Aurora hiervan op de hoogste stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw emailadres heeft opgegeven.

   

  6. Persoonsgegevens:

  Skincare-Aurora zal de gegevens van de cliënt uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid (tenzij anders met de cliënt overeengekomen). Skincare-Aurora neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

 • 7. Aansprakelijkheid:

  Skincare-Aurora is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de praktijk is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De praktijk is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar Skincare-Aurora.