Algemene voorwaarden Skincare Aurora

 • 1. Algemeen

  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Skin Care Aurora en een cliënt waarop de praktijk deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Wanneer u een afspraak maakt en een behandeling ondergaat in onze praktijk gaat u automatisch akkoord met onze algemene en privacy voorwaarden. Wij gaan er dan ook vanuit dat u volledig op de hoogte bent hoe wij werken en wat onze voorwaarden inhouden. Dit is uw eigen verantwoording, de praktijk kan hier niet voor aansprakelijk gesteld worden indien cliënt dit verzuimd heeft te doen.

   

  U gaat akkoord met alle genoemde prijzen zoals genoemd onder tarieven. Prijswijzigingen vinden 1x per jaar plaats. Onze praktijk geeft voor het door u betaalde bedrag een behandeling en/of producten naar deze waarde. Onder geen enkele omstandigheid wordt hierop geld retour gegeven omdat u deze behandeling en/of producten gehad heeft en wij hieraan onze tijd, uren en producten hebben besteed. Bent u niet tevreden of heeft u vragen over een product of een behandeling, geef dit dan aan binnen 2 weken nadat de behandeling heeft plaats gevonden, dan zoeken wij samen naar een passende oplossing of geven antwoord op uw vragen.

   

  2. Uw afspraak/ annuleringsvoorwaarden:

  Wanneer uw afspraak door ons bevestigd is, telefonisch, mondeling of per mail, is deze definitief en hebben wij tijd voor u gereserveerd. Afspraken die niet 24 uur van tevoren zijn afgemeld worden in rekening gebracht, ongeacht de reden.

   

  Wanneer een afspraak op het laatste moment (binnen 24 uur voor de afspraak) wordt afgezegd zijn wij genoodzaakt de behandelingskosten in rekening te brengen. Ongeacht wat de reden is. Op dat moment is er exclusief ruimte voor u gereserveerd: er staat iemand voor u klaar, die speciaal voor u aanwezig is en haar uren aan u beschikbaar heeft gesteld. Dit brengt kosten met zich mee. Het is voor ons onmogelijk als bedrijf om zonder deze annuleringsvoorwaarden bedrijfsmatig goed te functioneren. Bij regelmatig terugkerende vergeten afspraken zullen de behandelingen stoppen in onze praktijk. Onze dank voor uw begrip en medewerking.

   

  ►Niet verschijnen zonder berichtgeving ongeacht de tijdsduur voorafgaand aan de behandeling: 100%

  ►Niet verschijnen met berichtgeving binnen 24 uur: 75%

  ►Bij abonnementen en kadobonnen wordt de prijs van 1 behandeling doorberekend.

  ►Bij het niet voldoen van facturen wordt een incassoburo ingeschakeld.

   

  3. Links:

  De site van Skin Care Aurora kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Skin Care Aurora geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk.

   

  4. Toepasselijk recht en bevoegde rechter:

  Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

   

  5. Uw Rechten:

  U kunt altijd aan Skin Care Aurora vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een email sturen. Indien u het ontvangen van informatie niet meer op prijs stelt, dan kunt u Skin Care Aurora hiervan op de hoogste stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw emailadres heeft opgegeven.

   

  6. Persoonsgegevens:

  Skin Care Aurora zal de gegevens van de cliënt uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid (tenzij anders met de cliënt overeengekomen). Skin Care Aurora neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

   

  7. Aansprakelijkheid:

  Bij het aangaan van een behandeling of het kopen van producten neemt u zelf de verantwoordelijkheid deze behandeling te ondergaan en/of deze producten thuis te gebruiken. Skin Care Aurora is niet aansprakelijk voor schade ontstaan na een behandeling waarvan u ons niet direct van op de hoogte heeft gesteld. Wij doen altijd onze uiterste best het juiste behandelplan op te stellen en hiernaar te handelen en voor te lichten. Skin Care Aurora is ook niet aansprakelijk voor andere (huid) schade van welke aard dan ook, daar wij alleen uit kunnen gaan van de verstrekte informatie door cliënt. Wij hebben geen zicht op wat daarna wel of niet gedaan wordt om de huid zo goed mogelijk te behouden, doordat praktijk geen zicht heeft op onjuiste en/of onvolledig gegeven informatie over huid, aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Voor alle behandelingen geldt: bent u niet tevreden? Laat het ons dan binnen een tot twee weken na je behandeling weten, zodat we bij kunnen sturen en een passende oplossing zoeken. Wanneer we niets horen kunnen we dit ook niet oplossen voor u. De praktijk is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar Skin Care Aurora.

   

  8. Geheimhouding:

  De praktijk en medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van alle al dan niet vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de praktijk verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

   

  9. Beschadiging & Diefstal:

  Skin Care Aurora heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Skin Care Aurora meldt diefstal altijd bij de politie. De praktijk beschikt over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

   

  10. Behoorlijk gedrag:

  De cliënt behoort zich in de hoeve behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Skin Care Aurora het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen. Onze praktijk is rookvrij.

   

  11. Abonnementen & Kadobonnen

  Zijn persoonsgebonden en alleen na volledige betaling bij aanvang van de kuur 1 jaar geldig. Wordt het abonnement later betaald dan de behandeling gestart is, dan vervalt het recht op korting of gratis behandeling en dient de normale prijs betaald te worden. Cadeaubonnen zijn voorzien van datum, en zijn na deze datum 1 jaar geldig.

   

  12. Overmacht:

  In geval van overmacht is Skin Care Aurora niet gehouden haar verplichtingen jegens de cliënt na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, verplichte sluiting door overheid, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

   

  13. Veranderingen in ons privacy beleid:

  Veranderingen, van welke aard dan ook, in onze Privacy Policy zullen op onze website openbaar worden gemaakt of per e-mail worden verzonden.

     Klik hier voor Covid-19 Protocol